!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningsstämma

Föreningsstämma är det forum där du som medlem kan utöva ditt inflytande. En gång om året kallar styrelsen till ordinarie föreningsstämma vid vilken bokslut presenteras och styrelse samt revisorer väljs. Även frågor av större betydelse samt omröstningar i vissa frågor kan komma att dryftas.

Generella reglar för föreningsstämma
Meddelande om när föreningsstämman äger rum skickas ut till alla medlemmar i föreningen. Medlem som vill att något ska beslutas av stämman inkommer med en motion (ett förslag) till styrelsen skriftligen, antingen via föreningens e-post info@brfsolrosen1.se eller via förenings brevlåda i tvättstugan, utanför styrelserummet. Styrelsen ger sitt utlåtande till inkomna motioner via dagordningen som går ut minst en månad och senast två veckor innan stämman hålls. Det är dock medlemmarna som vid stämman beslutar om motionen ska antas eller avslås.

Medlem som vill väcka en fråga eller göra styrelsen och/eller övriga medlemmar uppmärksam på omständigheter som berör flera, som inte framgår av dagordningen för stämman, kan göra det under stämmans övriga punkter. Dock kan inte ett beslult tas i frågan.
 

Beslutstagande
Beslut på stämman tas genom röstning. Principen är att en bostadsrätt har en röst. Om bostadsrättsinnehavaren inte själv kan närvara kan rösträtten genom en fullmakt överlämnas åt annan. Dock kan ett ombud endast företräda en medlem.

 

Extra föreningsstämma
Om styrelsen behöver ett beslut i en fråga som är så viktig att föreningens medlemmar bör vara med att besluta i kan en extra föreningsstämma hållas. Likaså om föreningens stadgar ska ändras måste en extra föreningsstämma utlysas då sådant ärende kräver beslut vid två oberoende stämmor. Även när minst 10 procent av medlemmarna kräver en extra stämma ska en sådan hållas. Vid extra föreningsstämma fattas endast beslut i ärenden för vilket stämman utlysts.

 

Tidigare stämmor
Här nedan kan du läsa kallelse och protokoll från tidigare stämmor.

 

Dokument

Stämmaprotokoll_2016.pdf 2016-08-23
Extra stämma 2013.pdf 2014-03-28
Stämmoprotokoll 2013.pdf 2014-03-28
Kallelse_stämma_2011_inkl_motioner.pdf 2011-03-22
Stämmoprotokoll_2010.PDF 2010-08-25
Kallelse_stamma_2010.pdf 2010-04-21
Stämmoprotokoll_2009.pdf 2009-11-16
Kallelse_stämma_2009.pdf 2009-11-16
Stämmoprotokoll 2012.pdf 2014-03-28

Uppdaterad 2016-08-23 av Styrelsen